Regulamin

Tutaj znajdziesz nasz regulamin wypożyczenia


Witamy!

Poniżej znajduje się regulamin Dekoria – wypożyczalnia.florystyka.opawa przyjęć , w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w wypożyczalni, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Wypożyczalnia jest prowadzona przez Dekoria Patrycja Błoszyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność prowadzona jest pod adresem ul. Żabno 85, 63-112 Brodnica, NIP 7851802789, REGON 366203308.

W każdej chwili możliwy jest z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
info@Dekoriaevent.pl lub pod nr tel 721 810 515.

Pozdrawiamy!

 §1 Zasady ogólne i definicje
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosowane są następujące definicje:
Dekoria – podmiot udostępniający artykuły do wypożyczenia; przedsiębiorstwo zarejestrowane pod nazwą Dekoria Patrycja Błoszyk.

Klient – podmiot korzystający z usług Dekoria , którym w zależności od etapu współpracy jest osoba składająca zamówienie lub osoba potwierdzająca zawarcie umowy. Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający z Dekoria umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.

Strony – Dekoria oraz Klient.

Artykuł / Artykuły – dekoracje, akcesoria i inne przedmioty udostępniane przez Dekoria do wypożyczenia, przy czym użycie w Regulaminie liczby pojedynczej lub mnogiej ma znaczenie wyłącznie stylistyczne, zaś rozstrzygająca dla Stron jest ilość elementów wskazana przez Klienta w zamówieniu / umowie.

Wypożyczalnia – wypożyczalnia Artykułów działająca pod adresem https://Dekoriaevent.pl

Usługa – wypożyczenie (udostępnienie) przez Dekoria dekoracji do korzystania przez Klienta przez określony w umowie czas (w szczególności podczas uroczystości Klienta, której termin jest wskazany w zamówieniu oraz umowie np. wesele, przyjęcie).

Czyszczenie Artykułów – wykonywane odpłatnie przywrócenie Artykułów do stanu umożliwiającego udostępnienie ich kolejnemu Klientowi, w szczególności mycie podtalerzy, usuwanie plam z bieżników, pranie i prasowanie bieżników, usuwanie plam lub wosku ze świeczników, polerowanie dekoracji, mycie sztalug, itp.

Kaucja – wpłacona przez Klienta kwota pieniężna, której wysokość określa Dekoria w zależności od wartości Artykułów zamówionych przez Klienta, pobierana przez Dekoria na zabezpieczenie terminowego zwrotu wszystkich Artykułów w stanie nieuszkodzonym oraz czystych (za wyjątkiem Artykułów, dla których Strony uzgodniły wykonanie usługi Czyszczenia Artykułów).

Protokół – załącznik do umowy zawierający wykaz Artykułów udostępnionych Klientowi wraz z określeniem ich ilości, wartości oraz stanu. 

Rezerwacja – zobowiązanie Dekoria do przygotowania i udostępnienia wybranych przez Klienta Artykułów w uzgodnionym terminie, skutkująca czasowym wycofaniem ich z oferty Dekoria dla innych klientów. Rezerwacja jest dokonywana przez Dekoria po złożeniu przez Klienta zamówienia i potwierdzeniu dostępności Artykułów.

Wina Klienta – odpowiedzialność Klienta za uszkodzenie lub utratę Artykułów w okresie od ich wydania przez Dekoria (z miejsca prowadzenia działalności przez Dekoria ) do ich zwrotu (do miejsca prowadzenia działalności przez Dekoria ) powstałe w szczególności w efekcie nienależytego używania Artykułów, wykorzystywania ich w sposób niezgodny z właściwościami i przeznaczeniem, nieprawidłowego zapakowania. Klient ponosi względem Dekoria odpowiedzialność za działania swoje oraz osób trzecich obecnych podczas uroczystości, w tym osób, z których pomocy Klient korzysta w trakcie i przy organizacji uroczystości (w tym w szczególności uczestnicy uroczystości, obsługa uroczystości, pracownicy, osoby mające dostęp do pomieszczeń, w których Artykuły są przechowywane w okresie wypożyczenia itp).

Zniszczenie Artykułów – obniżenie wartości Artykułów w szczególności w wyniku ich uszkodzenia w sposób uniemożliwiający przywrócenie Artykułów do stanu pierwotnego (np. poprzez poplamienie w sposób nieusuwalny, przedziurawienie, przedarcie, zapleśnienie, połamanie, wyszczerbienie itp.), jak również niezwrócenie Artykułów wynikające z ich zagubienia w całości lub w części, w szczególności na skutek ich kradzieży, zaginięcia.
 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z usług Dekoria , prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Dekoria oraz Klienta.
 2. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Wypożyczalni są cenami brutto.
§ 2 Złożenie zamówienia
 1. Za pośrednictwem Wypożyczalni Dekoria zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy dotyczącej wypożyczenia Artykułów.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wypożyczalni. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu odbioru zamówionych produktów oraz wskazanie metody płatności za zamówienie. Dostępne metody dostawy Artykułów oraz płatności za zamówienie opisane są na stronach Wypożyczalni oraz prezentowane Klientowi na etapie składania zamówienia.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Klient może skontaktować się z Dekoria celem ich wyjaśnienia.
 4. Po złożeniu zamówienia Dekoria potwierdza dostępność Artykułów, o których mowa w zamówieniu oraz dokonuje ich Rezerwacji na termin wskazany w zamówieniu.
§ 3 Zawarcie umowy
 1. Dekoria przekazuje Klientowi w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia umowę przedstawiającą warunki wypożyczenia.
 2. Dla zachowania Rezerwacji Klient jest zobowiązany do przesłania Dekoria na adres e-mail info@Dekoriaevent.pl podpisanej umowy oraz zapłaty ustalonego w umowie wynagrodzenia wraz z Kaucją przelewem na konto bankowe wskazane w umowie w terminie 4 dni roboczych od dnia przesłania umowy przez Dekoria . Na życzenie Konsumenta płatność ww. kwot może nastąpić gotówką podczas umówionego w tym celu spotkania.
 3. Wysokość wynagrodzenia określonego w umowie należnego Dekoria oraz wysokość Kaucji określa Dekoria biorąc pod uwagę wartość poszczególnych Artykułów oraz usług dodatkowych zamówionych przez Klienta (m.in. transport Dekoria , przesyłka kurierska, Czyszczenie Artykułów, personalizacja Artykułów itp.).
 4. Brak przesłania podpisanej umowy lub brak wpłaty kwoty ustalonego wynagrodzenia wraz z Kaucją skutkuje nie zawarciem umowy pomiędzy Stronami oraz anulowaniem Rezerwacji utworzonej na podstawie zamówienia Klienta.
 5. Umowy są zawierane w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 §4 Wybór Artykułów
 1. Dekoria zastrzega, że rzeczywisty wygląd Artykułów pokazanych na stronie internetowej Dekoria , jak również na zdjęciach, może odbiegać od ich wyglądu na ekranie monitora, co wynika m.in. z różnic oświetlenia czy ustawień monitora.
 2. Przed podpisaniem umowy Klient ma prawo obejrzenia Artykułów w magazynie Dekoria (ul. Żabno 85 63-112 Brodnica) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. W przypadku nie skorzystania przez Klienta z tego prawa, różnice pomiędzy zdjęciami Artykułów znajdującymi się na stronie internetowej Wypożyczalni a ich rzeczywistym wyglądem nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
 3. Dekoria udostępnia Klientowi Artykuły bez wad, sprawne technicznie, używane i mogące nosić normalne ślady użytkowania.
 4. Dekoria umożliwia zamawianie Artykułów personalizowanych za dodatkowym wynagrodzeniem umówionym z Klientem.
 5. W przypadku skorzystania z personalizacji Artykułów, Klient zobowiązuje się do przesłania wymaganych treści niezbędnych do wykonania usługi personalizacji w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru / wysyłki Artykułu. Przesłanie odpowiednich informacji i treści wymaganych przez Dekoria skutkuje przygotowaniem projektu spersonalizowanego Artykułu. Projekt zostanie przesłany do akceptacji i zatwierdzenia Klientowi. Po zatwierdzeniu projektu przez Klienta, wprowadzenie dalszych ewentualnych zmian, poprawek itp. przez Klienta, może skutkować brakiem możliwości zrealizowania zmienionej personalizacji z przyczyn technologicznych, o czym Dekoria poinformuje niezwłocznie Klienta.
 6. Dekoria nie odpowiada za błędy w personalizacji, który zostały zaakceptowane przez Klienta na etapie zatwierdzania projektu. Jeżeli wykonana personalizacja jest zgodna z zatwierdzonym projektem, Klient ma obowiązek uregulowania całego wynagrodzenia należnego Dekoria .
§5 Odbiór Artykułów
 1. W przypadku braku odmiennego uzgodnienia Klient zobowiązuje się odebrać Artykuły z siedziby Dekoria nie wcześniej niż 2 dni przed datą uroczystości wskazaną w umowie, po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.
 2. Dekoria umożliwia dostarczenie zamówionych Artykułów za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt i ryzyko Firmy kurierskie, z którymi współpracuje Dekoria to InPost, DPD, Poczta Polska, GLS.
 3. Koszt dostawy zamówionych przez Klienta Artykułów zostanie oszacowany przez Dekoria na podstawie ilości i wagi zamówionych Artykułów i zostanie podany przez Dekoria w umowie.
 4. Dekoria nada Artykuły przesyłką kurierską nie wcześniej niż 4 dni i nie później niż 2 dni przed wskazaną przez Klienta w umowie datą uroczystości. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Klienta w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy przesyłką kurierską, Dekoria nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, jak również za uszkodzenia lub utratę Artykułów w transporcie.
 6. Artykuły, których z uwagi na ich wielkość, wagę lub inne właściwości nie można dostarczyć́ przesyłką kurierską, Dekoria może dostarczyć transportem własnym przy indywidualnym uzgodnieniu kosztów dostawy zależnych od odległości z siedziby lub magazynu Dekoria do miejsca uroczystości. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku tego typu Artykułów nie ma możliwości wyboru dostawy przesyłką kurierską.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Artykułów dostarczonych przesyłką kurierską, Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z zasadami wybranej przez Klienta firmy kurierskiej, w szczególności do spisania protokołu uszkodzeń oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, pod rygorem uznania, że uszkodzenia i braki powstały z winy Klienta.
 8. Klient ma obowiązek zgłoszenia Dekoria stwierdzonych w trakcie odbioru Artykułów uszkodzeń (np. zbite szyby, plamy, dziury, itp.) lub braków w dostarczonych Artykułach. Uwagi należy wpisać w Protokole stanowiącym załącznik do umowy. W przypadku odbioru osobistego Strony sporządzają Protokół w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku wysyłki Artykułów Klient niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po odbiorze Artykułów, przesyła skan / czytelne zdjęcie Protokołu do Dekoria na adres info@Dekoria -eventdecor.pl Nieprzesłanie przez Klienta skanu / zdjęcia Protokołu oznacza, że Artykuły zostały doręczone do Klienta w odpowiedniej ilości i jakości.
 9. Za uszkodzenia i braki zgłoszone po terminie uroczystości lub ujawnione przez Dekoria po zwrocie Artykułów odpowiedzialność ponosi Klient.
 §6 Zasady korzystania z Artykułów
 1. Klient zobowiązuje się do używania Artykułów zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem.
 2. Klient nie ma prawa do dysponowania Artykułami, w szczególności do ich wypożyczania, oddawania do używania (płatnego, ani bezpłatnego) osobom trzecim, ani do ich sprzedaży.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za stan Artykułów w trakcie korzystania z nich oraz za ewentualne ich uszkodzenia lub utratę.
 §7 Zwrot Artykułów
 1. Klient zobowiązuje się zwrócić wypożyczone Artykuły w tych samych (w szczególności oryginalnych) lub analogicznych opakowaniach/pokrowcach/pojemnikach, w których zostały mu udostępnione przez Dekoria . Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia zwracanych Artykułów co najmniej w sposób, w jaki zostały zabezpieczone przez Dekoria .
 2. Zwrot dokonywany jest przez Klienta osobiście lub przesyłką kurierską w terminie 2 dni od daty uroczystości (data nadania przesyłki). Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.
 3. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, Dekoria potrąci z Kaucji zwrotnej kwotę 100zł za każdy dzień opóźnienia tytułem kary umownej.
§8 Nieprawidłowe wykonanie umowy, reklamacje, rozwiązywanie sporów
 1. Dekoria dokłada wszelkich starań, aby przekazane Klientowi Artykuły były gotowe do wykorzystania podczas uroczystości. W przypadku zgłoszenia przez Klienta braków Artykułów niezwłocznie po odbiorze, po uznaniu winy Dekoria w tym zakresie, brakujące Artykuły zostaną w miarę dostępności dostarczone do Klienta na koszt Dekoria .
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Dekoria nie będzie w stanie dostarczyć częściowo albo w całości zamówionych Artykułów w ustalonym terminie, Dekoria zobowiązuje się niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności, przedstawić rozwiązanie alternatywne, w szczególności zaproponować Klientowi artykuły zastępcze.
 3. Klient może odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania problemu. W takim przypadku wpłacona przez Klienta kwota zostaje mu całkowicie zwrócona. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy brak możliwości dostarczenia Artykułów do Klienta jest wynikiem zgubienia lub utraty przesyłki zawierającej Artykuły przez kuriera, któremu Artykuły zostały wydane celem dostarczenia Klientowi, jak również opóźnienia w realizacji takiej dostawy.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania całości umowy, Klient może wyrazić zgodę na częściową realizację Przedmiotu umowy lub zmianę terminu jej realizacji. Częściowa realizacja umowy skutkować będzie proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Dekoria .
 5. Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek postanowień umowy, jeżeli ich prawidłowe wykonanie zostało uniemożliwione, ograniczone lub opóźnione przez zdarzenie siły wyższej.
 6. Ewentualne reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, w szczególności zwrotu Artykułów do Dekoria .
 7. Dekoria zobowiązuje się do zwrócenia pobranej Kaucji w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu Artykułów.
 8. Wpłacona przez Klienta Kaucja zostanie pomniejszona o kwoty należne Dekoria od Klienta, naliczone na podstawie niniejszego Regulaminu. Dekoria poinformuje Klienta mailowo o wysokości i przyczynie naliczenia należnych Dekoria kwot.
 9. Dekoria weryfikuje ilość, czystość i jakość zwracanych Artykułów. Artykuły muszą zostać zwrócone w stanie identycznym do istniejącego w momencie ich dostarczenia Klientowi, tj. w szczególności wyprane, wyprasowane, czyste, wypolerowane, nieuszkodzone, bez plam, dziur, zapleśnień, itp., chyba, że Klient zamówił Artykuły wraz z usługą Czyszczenia Artykułów.
 10. O stwierdzonych uchybieniach w czystości, ilości lub jakości zwracanych Artykułów Dekoria niezwłocznie poinformuje Klienta. Na życzenie Klienta Dekoria prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail dokumentację fotograficzną potwierdzającą istnienie zabrudzeń, uszkodzeń itp.
 11. Stwierdzenie uchybień w czystości zwracanych Artykułów skutkujące koniecznością Czyszczenia Artykułów, powoduje pobranie z Kaucji opłaty w wysokości określonej w umowie, w szczególności za pranie, prasowanie, mycie, polerowanie itd.
 12. Stwierdzenie braków ilościowych Artykułów lub zniszczenie Artykułu w sposób uniemożliwiające dalsze jego wypożyczanie powoduje pobranie z Kaucji kary umownej na zakup nowego Artykułu w wysokości wartości nowego Artykułu. W przypadku, gdy zaginiony lub zniszczony Artykuł jest elementem zestawu/kompletu z Kaucji pobierana jest kara umowna w wysokości równowartości całego nowego zestawu/kompletu.
 13. W przypadku, gdy cena odtworzenia/odkupienia Artykułu lub zestawu/kompletu przekracza wartość pobranej Kaucji, Klient zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kwotą wydatkowaną przez Dekoria na odtworzenie/odkupienie Artykułu lub zestawu/kompletu a kwotą potrąconą z Kaucji na ten cel.
 14. Klient może zwolnić się z odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę Artykułu lub zdekompletowanie zestawu poprzez uzgodnienie z Dekoria odkupienia lub odtworzenia we własnym zakresie identycznego Artykułu w określonym przez Strony terminie. Brak wykonania porozumienia w powyższym zakresie, skutkował będzie obciążeniem Klienta kwotą wydatkowaną przez Dekoria na zakup nowego Artykułu lub zestawu/kompletu. Decyzja w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie ww. porozumienia należy do Dekoria .
 15. Stwierdzenie zabrudzenia jednego z podtalerzy skutkuje uznaniem za niewyczyszczone całego kompletu/zestawu dostarczonego Klientowi, co Klient przyjmuje do wiadomości.
 16. Szczegółowy zakres oraz wysokość kar umownych zawiera umowa, przy czym w przypadku, gdy naliczona Klientowi kwota kary umownej nie pokryje poniesionej przez Dekoria szkody, Dekoria uprawniona jest do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 17. Brak zwrotu Artykułów lub dobrowolnej zapłaty naliczonych Klientowi kwot skutkować może skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.
 18. Spory powstałe w związku ze złożonym zamówieniem lub zawartą umową Strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku brak możliwości osiągnięcia porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie Sąd właściwy dla Dekoria .
 19. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  §9 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 1. Konsument, który zawarł z Dekoria umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość (przez Internet) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Dekoria o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub mail wysłany pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Dekoria zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dekoria został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakimi Konsument posłużył się przy dokonywaniu płatności.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Artykułów będące wynikiem korzystania z Artykułów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Artykułów.
 7. W przypadku, gdy wydanie Artykułów (realizacja umowy przez Dekoria ) następuje przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Konsumentowi nie przysługuje również prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Artykułów personalizowanych.
§10 Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dekoria .
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://Dekoriaevent.pl/polityka-prywatnosci/.
 §11 Postanowienia końcowe
 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Wypożyczalni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie ze względu na konieczność indywidualnego uzgodnienia dostępności Artykułów w konkretnym terminie i miejscu.
 2. W sprawach nieuregulowanych umową lub Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Dekoria zastrzega sobie prawo do zmiany cen Artykułów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Dekoria zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2022 r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

FAQ

Tutaj znajdziesz częste pytania i nasze odpowiedzi


 1. DEKORIA PATRYCJA BŁOSZYK
 2. 05 1090 1405 0000 0001 5597 8179
 3. ul.Żabno 85
 4. Żabno 63-112

Staramy się aby proces rezerwowania produktów był jak najłatwiejszy dla Ciebie.

 • Wybierz swoje wymarzone dekoracje.
 • Dodaj wybrane produkty do koszyka, określając, czy preferujesz opcję z czyszczeniem lub bez.
 • W przypadku uwag do zamówienia, skorzystaj z sekcji „Moje uwagi do zamówienia”.
 • Uzupełnij swoje dane w formularzu zamówienia.
 • Otrzymasz e-mail potwierdzający dostępność produktów na wybraną datę.
 • Jeśli wszystkie produkty są dostępne, w ciągu 2 dni otrzymasz umowę.
 • W przypadku niedostępności niektórych produktów, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych.
 • Umowa zawiera informacje dotyczące numeru konta do dokonania płatności. Klient ma 4 dni na dokonanie przelewu, podając numer zamówienia w tytule.
 • Brak wpłaty w ciągu 4 dni od otrzymania umowy spowoduje anulowanie rezerwacji.
 • Zachęcamy również do odwiedzenia naszego biura w Toruniu, gdzie możemy załatwić wszelkie formalności.

Prosimy o wcześniejsze zarezerwowanie wybranych dekoracji, abyśmy mogli zapewnić, że wszystko będzie dostępne na wybrany przez Państwa dzień. Niestety, nie możemy zarezerwować produktów dla klientów, którzy nie podpisali umowy, z uwagi na dużą ilość zainteresowanych. Jeśli planujesz wypożyczenie dekoracji na swój wyjątkowy dzień, serdecznie zapraszamy do kontaktu lub skorzystania z opcji rezerwacji dostępnej na naszej stronie.

Po naszym potwierdzeniu zapewniamy, że w danym dniu będzie dla Ciebie dostępna odpowiednia dekoracja.


Z przyjemnością pomożemy Ci sprawdzić, czy wybrane przez Ciebie produkty harmonijnie ze sobą współgrają. Serdecznie zapraszamy także do odwiedzenia naszego biura, gdzie masz możliwość obejrzenia produktów na żywo. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt i podanie informacji dotyczących interesujących Cię produktów.

Po uzyskaniu naszej akceptacji, zapewniamy Ci, że w wybranym dniu będzie dostępna odpowiednia dekoracja.


Tak, istnieje taka możliwość. W Toruniu i okolicy możemy Tobie osobiście dostarczyć produkty przed Twoją uroczystością. Koszt dostawy do ustalenia. Jeżeli zamawiasz z dalszych miast, korzystamy z kuriera. Koszt dostawy ponosi klient.

Po naszej akceptacji gwarantujemy Tobie ze w danym dniu będzie dekoracja dla Ciebie.


Istnieje możliwość, że ilość wybranych przez Ciebie produktów może okazać się niewystarczająca. Prosimy o szybkie poinformowanie nas, abyśmy mogli, w miarę dostępności, zarezerwować dodatkową ilość produktów dla Ciebie. Zmiany w ilości produktów można dokonać do 21 dni przed planowaną uroczystością.


Podczas składania zamówienia będziesz miał(a) możliwość wyboru opcji z czyszczeniem lub bez. Jeżeli zdecydujesz się na czyszczenie, pamiętaj, że nie jest możliwe zwrócenie lub dostarczenie nam brudnych produktów. W przypadku wyboru opcji bez czyszczenia, zalecamy, abyś samodzielnie oczyścił(a) produkty. W trakcie procesu zamawiania udzielimy Ci wskazówek dotyczących odpowiednich metod czyszczenia dla wybranych produktów


Skontaktuj się z nami i z przyjemnością Tobie pomożemy!

Zadzwoń do nas lub napisz maila. Jesteśmy również dostępni na naszym czacie na Facebooku.

Shopping Cart